ru en
к оглавлению фотоальбомов
to the photo album index

Matsue, Japan, 2013/07/31-08/07


Matsue city

tourist bus
tourist bus

Shinji lake
Shinji lake
PeopleMatsue castleWalk to forest and seaFireworks
trains and Osaka cityShinkansen train
Shinkansen train